Privacyverklaring

We zijn blij uw bezoek aan onze website produktdaten.tece.de/web/tece_NL/index.html en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens zijn informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld de burgerlijke naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die aan een definieerbare persoon kunnen worden gerelateerd.
Gezien het feit dat persoonlijke gegevens speciale rechtsbescherming genieten, worden ze alleen door ons verzameld voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van onze website en de levering van onze diensten. Hieronder geven wij aan welke persoonlijke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe we deze gebruiken.
Onze gegevensbeschermingspraktijk is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name die van de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Duitse Telemediengesetz (TMG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, verwerken en opslaan voor zover dit noodzakelijk is voor de functionele beschikbaarstelling van deze website en onze inhoud en diensten, alsmede voor de verwerking van vragen en eventueel voor de verwerking van bestellingen / contracten, maar alleen voor zover hiervoor een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 blz. 1 lid f AVG of een andere toestemming bestaat. Alleen als u eerder afzonderlijk uw toestemming hebt gegeven, zullen uw gegevens ook worden gebruikt voor verdere, bij de toestemming duidelijk gespecificeerde doeleinden zoals voor het verzenden van advertentie-informatie per nieuwsbrief.

1. Verantwoordelijke persoon in de zin van art. 4 nr. 7 AVG

Verantwoordelijke persoon in de zin van de AVG en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten plus andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

E-mail: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 25 72 / 9 28 - 192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Claus Wissing
WiR Solutions GmbH, Hansaring 26, 48268 Greven

E-mail: claus.wissing@wir-solutions.de

3. Beschikbaarstelling van de website en maken van logbestanden

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de betreffende computer. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

Omvang van de verwerking van de gegevens

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van het gebruikte apparaat
(3) Het IP-adres van het gebruikte apparaat
(4) Datum en tijdstip van toegang
(5) Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website zijn geopend.
(6) Websites waarvan het systeem van de gebruiker naar onze website is gekomen (referrer-tracking)

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Er vindt geen opslag van deze gegevens samen met persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker plaats, zodat er geen identificatie van individuele websitebezoekers plaatsvindt.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 par.1 lid f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang is ervoor te zorgen dat het hieronder beschreven doel wordt bereikt.

 • Doel van de gegevensverwerking

Het vastleggen van de gegevens vindt plaats om de compatibiliteit van onze website voor alle bezoekers te behouden, misbruik tegen te gaan en storingen op te lossen. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de computer op te slaan om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op weergavefouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de algemene veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen.

 • Duur van de opslag

Het verwijderen van de bovengenoemde technische gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, echter niet later dan 3 maanden na het gebruik van onze website.

 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake het recht van bezwaar en verwijdering van gegevensbescherming zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

4. Speciale functies van de website

Onze website biedt u verschillende functies waarbij we bij het gebruik ervan persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Hieronder leggen we uit wat er met deze gegevens gebeurt:

 • Formulier voor aanmelding voor de nieuwsbrief:
  • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

De door u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens.

  • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 par.1 lid a AVG (stilzwijgende toestemming)

  • Doel van de gegevensverwerking

De gegevens die in het registratieformulier van onze nieuwsbrief zijn geregistreerd, worden alleen door ons gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief waarin we informeren over al onze diensten en ons nieuws. Na uw aanmelding sturen wij u een e-mail ter bevestiging met een link waarop u moet klikken om u definitief aan te melden voor onze nieuwsbrief (Double-Opt-In).

  • Duur van de opslag

Onze nieuwsbrief kan op elk moment worden opgezegd door op de link voor afmelding te klikken die ook in elke nieuwsbrief is opgenomen. Uw gegevens worden onmiddellijk na het afmelden door ons verwijderd. Tevens worden uw gegevens in het geval van een onvolledige registratie onmiddellijk verwijderd. We behouden ons het recht voor verwijdering zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie voor.

  • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake het recht van bezwaar en verwijdering van gegevensbescherming zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 • Contactformulier(en):
  • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

De gegevens die u in onze contactformulieren invoert.

  • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 par. 1 lid a AVG (stilzwijgende toestemming)

  • Doel van de gegevensverwerking

De gegevens die via ons contactformulier of via onze contactformulieren worden geregistreerd, worden alleen gebruikt voor het verwerken van het specifieke contactverzoek waar het betreffende contactformulier is bestemd.

  • Duur van de opslag

Na het verwerken van uw verzoek worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.

  • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake het recht van bezwaar en verwijdering van gegevensbescherming zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

5. Automatische kredietcontrole / score

Bij prestaties vooraf van onze kant, behouden we ons het recht voor om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen door een automatische kredietcontrole te laten uitvoeren op basis van mathematisch-statistische procedures bij de volgende onderneming(en). We ontvangen dan informatie van de hieronder genoemde dienstenaanbieders over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling. De informatie van de kredietcontrole kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden worden berekend. Door middel van een reeks kenmerken, zoals inkomen, adresgegevens, beroep, burgerlijke staat en betalingsgeschiedenis tot dusver, wordt er een conclusie getrokken over het toekomstige risico van wanbetaling van de klant. Het resultaat wordt uitgedrukt in de vorm van een betaalwaarde (een zogenaamde score). De aldus verkregen informatie vormt de basis voor onze beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie. De keuze voor een van de aangeboden betaalmethoden is echter niet afhankelijk van dergelijke informatie. De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake het recht van bezwaar en verwijdering van gegevensbescherming zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid. In detail:

 • Verband der Vereine Creditreform e.V.:

Ons bedrijf controleert regelmatig de kredietwaardigheid voor contracten en in sommige gevallen, waar er een gerechtvaardigd belang is, ook voor bestaande klanten. Hiervoor werken we samen met het Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de ) van waaruit we de nodige gegevens ontvangen. In naam van het Verband der Vereine Creditreform e.V. geven wij u vooraf reeds de volgende informatie conform art. 14 EU-AVG:
Het Verband der Vereine Creditreform e.V. is een Duits agentschap voor consumentengegevens. Het beheert een database die kredietinformatie over personen opslaat. Op basis hiervan verstrekt het Verband der Vereine Creditreform e.V. kredietgegevens/-beoordelingen aan haar klanten. Klanten zijn bijvoorbeeld kredietinstellingen, leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, telecommunicatiebedrijven, bedrijven voor het beheer van vorderingen, postorderbedrijven, groothandelaren en detailhandelaren alsmede andere bedrijven die goederen of diensten leveren. In het kader van de wettelijke bepalingen zal een deel van de gegevens die beschikbaar zijn in de informatiedatabase ook worden gebruikt voor levering aan andere bedrijfsdatabases om onder andere te worden gebruikt voor adreshandelsdoeleinden. In de database van Verband der Vereine Creditreform e.V. wordt met name informatie over de naam, het adres, de geboortedatum, eventueel het e-mailadres, het betalingsgedrag en de eigendomsverhoudingen van personen opgeslagen. Het doel van de verwerking van de opgeslagen gegevens is het verstrekken van informatie over de kredietwaardigheid van de betreffende persoon. De wettelijke basis voor verwerking is art. 6 par. 1f EU-AVG. Informatie over deze gegevens kan alleen worden verstrekt als een klant op geloofwaardige wijze een gerechtvaardigd belang bij het kennen van deze informatie aantoont. Als er gegevens naar landen buiten de EU worden verzonden, dan gebeurt dit op basis van de zogenaamde "standaardcontractbepalingen" die u via de volgende link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE kunt inzien en die vanaf daar naar u kunnen worden verzonden. De gegevens worden opgeslagen zolang hun kennis voor het bereiken van het doel van de opslag nodig is. De kennis is meestal vereist gedurende een opslagperiode van aanvankelijk drie jaar. Na het verstrijken hiervan wordt gecontroleerd of opslag nog steeds nodig is, anders worden de gegevens op de dag nauwkeurig verwijderd. In het geval van afhandeling van een zaak, worden de gegevens precies drie jaar na de dag van afhandeling verwijderd. Vermeldingen in het debiteurenregister worden overeenkomstig § 882e van de Duitse Zivilprozessordnung (ZPO) exact drie jaar na de dag van de registratieorder verwijderd. Gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 par. 1f EU-AVG kunnen zijn: kredietbeslissing, zakelijke initiatie, deelname, vordering, kredietwaardigheidscontrole, verzekeringscontract, handhavingsinformatie. U hebt bij het Verband der Vereine Creditreform e.V. recht op informatie over de daar over uw persoon opgeslagen gegevens. Indien de gegevens die over u zijn opgeslagen onjuist zouden zijn, hebt u recht op correctie of verwijdering. Als het niet mogelijk is om onmiddellijk te bepalen of de gegevens onjuist of juist zijn, hebt u het recht om de relevante gegevens te blokkeren tot opheldering. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen om ze aan te vullen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van de gegevens die zijn opgeslagen door Verband der Vereine Creditreform e.V., hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming tot het moment voor intrekking. Als u bezwaren, verzoeken of klachten over de gegevensbescherming hebt, kunt u altijd contact met de functionaris voor gegevensbescherming van het Verband der Vereine Creditreform e.V. opnemen. Deze zal u snel en met vertrouwen helpen bij alle vragen over gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen over de verwerking van de gegevens door het Verband der Vereine Creditreform e.V. bij de verantwoordelijke Duitse overheidsinstantie voor gegevensbescherming. De gegevens die het Verband der Vereine Creditreform e.V. over u heeft opgeslagen, zijn afkomstig van openbare bronnen, incassobedrijven en hun klanten. Om uw kredietwaardigheid te beschrijven, formuleert het Verband der Vereine Creditreform e.V. een score op basis van uw gegevens. De scorewaarde bevat gegevens over leeftijd en geslacht, adresgegevens en gegevens over betalingsgeschiedenis. Deze gegevens zijn met verschillende wegingen opgenomen in de scoreberekening. De klanten van het Verband der Vereine Creditreform e.V. gebruiken de scorewaarden als hulpmiddel bij het uitvoeren van eigen kredietbeslissingen. Recht van bezwaar: De verwerking van de gegevens die zijn opgeslagen door het Verband der Vereine Creditreform e.V. vindt plaats op basis van dwingende legitieme redenen van crediteuren- en kredietbescherming die regelmatig zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dient voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettelijke claims. Alleen bij redenen die voortvloeien uit een bijzonder situatie bij u en die moet worden bewezen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als dergelijke speciale redenen kunnen worden bewezen, dan worden de gegevens niet meer verwerkt. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden, dan worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. Verantwoordelijk in de zin van art. 4 nr. 7 EU-AVG is het Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de ). U kunt ons bereiken met alle vragen via de volgende contactgegevens, tel.: +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, e-mail: creditreform@verband.creditreform.de
De verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via de volgende contactgegevens: Verband der Vereine Creditreform e.V., Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss,
Datenschutz@verband.creditreform.de .

6. Statistische evaluatie van bezoeken aan deze website - webtrackers

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer u deze website of individuele bestanden op de website opent: IP-adres, webpagina waar het bestand is geopend, naam van het bestand, datum en tijd van ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens en een melding over het succes van het ophalen (zogenoemd web-log). We gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.
We gebruiken tevens de volgende webtrackers om de bezoeken aan deze website te evalueren:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

Op onze website gebruiken we een webtracking-service van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hieronder: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing maakt gebruik van cookies voor webtracking die op uw computer worden opgeslagen en maakt een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk (zogenoemde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de trackingservices van Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing om onze website continu te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. Als onderdeel van het gebruik van onze website worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, naar servers van het bedrijf Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing verzonden en buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par.1 lid a AVG. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list ). De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het verzamelen is vervuld. Raadpleeg het privacybeleid van Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . U kunt het verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ) of “Do Not Track“-instelling van uw browser te activeren.

 • Google-Analytics
  • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Op onze website gebruiken we de webtracking-service van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (hieronder: Google-Analytics). Google-Analytics maakt gebruik van cookies voor webtracking die op uw computer worden opgeslagen en maakt een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk (zogenoemde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de trackingservices van Google-Analytics om onze website continu te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. Als onderdeel van het gebruik van onze website worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, naar servers van het bedrijf Google LLC verzonden en buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen.
De EU-commissie heeft bepaald dat er een adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS kan bestaan als het gegevensverwerkende bedrijf zich heeft aangesloten bij de VS-EU Privacy Shield-overeenkomst en gegevensexport naar de VS op deze manier is georganiseerd. Door IP-anonimisering te activeren in de Google Analytics-trackingcode van deze website, wordt uw IP-adres voorafgaand aan verzending geanonimiseerd door Google Analytics. Deze website gebruikt een Google Analytics-trackingcode die met de operator gat._anonymizeIp(); is uitgebreid om uitsluitend een anonieme verzameling van IP-adressen toe te staan (zogenaamde IP-masking).

  • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 par.1 lid a AVG (toestemming), hetzij als onderdeel van de registratie bij Google (opening van een Google-account en aanvaarding van de privacykennisgevingen die daar worden geïmplementeerd), of, als u zich niet bij Google hebt geregistreerd, met uitdrukkelijke toestemming bij het openen onze website.

  • Doel van de gegevensverwerking

Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google LLC samengevoegd.

  • Duur van de opslag

Google slaat de gegevens die relevant zijn voor het aanbieden van webtracking op zo lang als nodig is om de betreffende webservice te vervullen. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Voor zover er een persoonlijke referentie bestaat, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd voor zover ze niet onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen. In elk geval vindt de verwijdering na het verstrijken van de opslagverplichting plaats.

  • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

U kunt het verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ) of “Do Not Track“-instelling van uw browser te activeren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de via de onderstaande link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Het beveiligings- en privacybeleid van Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

 • New Relic

Op onze website gebruiken we een webtracking-service van het bedrijf New Relic, Inc., 188 Spear St. Suite 1200, 94105 San Francisco, USA (hieronder: New Relic). New Relic maakt gebruik van cookies voor webtracking die op uw computer worden opgeslagen en maakt een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk (zogenoemde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de trackingservices van New Relic om onze website continu te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. Als onderdeel van het gebruik van onze website worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, naar servers van het bedrijf New Relic verzonden en buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par.1 lid a AVG. New Relic heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list ). De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het verzamelen is vervuld. Raadpleeg het privacybeleid van New Relic voor meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens: https://www.privacyshield.gov/Website-Privacy-Policy . U kunt het verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ) of “Do Not Track“-instelling van uw browser te activeren.

 • Google Tag Manager
  • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Op onze website gebruiken we de service van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (hieronder: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform voor het uitvoeren en bundelen van andere webservices en webtracking-programma's met behulp van zogenoemde tags. In dit verband slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert uw surfgedrag (zogenoemde “tracking”) voor zover er webtracking-tools worden uitgevoerd met Google Tag Manager. Deze door de afzonderlijke in Google Tag Manager opgenomen tags verzonden gegevens worden door Google Tag Manager in een gemeenschappelijke gebruikersinterface verzameld, opgeslagen en verwerkt. Alle opgenomen “tags” worden in dit privacybeleid afzonderlijk vermeld. Meer informatie over de gegevensbescherming van de in Google Tag Manager opgenomen tools vindt u in het relevante gedeelte van dit privacybeleid. Als onderdeel van het gebruik van onze website bij geactiveerde koppeling van tags van Google Tag Manager worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, naar servers van het bedrijf Google LLC verzonden en buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen.
De EU-commissie heeft bepaald dat er een adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS kan bestaan als het gegevensverwerkende bedrijf zich heeft aangesloten bij de VS-EU Privacy Shield-overeenkomst en gegevensexport naar de VS op deze manier is georganiseerd. Dit is bij Google LLC. het geval. Voor de webservices die bij Google Tag Manager worden geleverd, gelden de regelingen in de betreffende gedeeltes van dit privacybeleid. De trackingtools die in Google Tag Manager worden gebruikt, zorgen er door IP-anonimisering van de broncode voor dat het IP-adres door Google Tag Manager wordt geanonimiseerd voordat het wordt overgedragen. Hierbij is voor Google Tag Manager alleen de anonieme verzameling van IP-adressen (het zogenoemde IP-masking) mogelijk.

  • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 par.1 lid a AVG (toestemming), hetzij als onderdeel van de registratie bij Google (opening van een Google-account en aanvaarding van de privacykennisgevingen die daar worden geïmplementeerd), of, als u zich niet bij Google hebt geregistreerd, met uitdrukkelijke toestemming bij het openen onze website.

  • Doel van de gegevensverwerking

Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google LLC samengevoegd.

  • Duur van de opslag

Google slaat de gegevens die relevant zijn voor het aanbieden van webtracking op zo lang als nodig is om de betreffende webservice te vervullen. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Voor zover er een persoonlijke referentie bestaat, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd voor zover ze niet onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen. In elk geval vindt de verwijdering na het verstrijken van de opslagverplichting plaats.

  • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

U kunt het verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ) of “Do Not Track“-instelling van uw browser te activeren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de via de onderstaande link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Het beveiligings- en privacybeleid van Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

7. Integratie van externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website gebruiken we actieve Java Script-inhoud van externe providers, zogenoemde webservices. Door onze website te bezoeken, verkrijgen deze externe providers persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website. Hierbij is eventueel verwerking van gegevens buiten de EU mogelijk. U kunt dit verhinderen door een Java Script-blokkering zoals de browser-plug-in 'NoScript' te installeren (www.noscript.net ) of Java Script in uw browser te deactiveren. Dit kan tot functionele beperkingen leiden voor websites die u bezoekt.
Wij gebruiken de volgende externe webservices:

 • Doubleclick

Op deze website wordt een webservice van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (hieronder: Doubleclick) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar DoubleClick verzenden. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par.1 lid f AVG. Het gerechtvaardigde belang is een foutloze werking van de website. Doubleclick heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list ). De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het verzamelen is vervuld. Raadpleeg het privacybeleid van Doubleclick voor meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . U kunt het verzamelen en de verwerking van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • Google

Op deze website wordt een webservice van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (hieronder: Google) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google verzenden. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par.1 lid f AVG. Het gerechtvaardigde belang is een foutloze werking van de website. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list ). De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het verzamelen is vervuld. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . U kunt het verzamelen en de verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • nr-data.net

Onze website wordt een webservice van New Relic, Inc., 188 Spear Street, 94105 San Francisco (hierna nr-data.net) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar nr-data.net verzenden. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par.1 lid f AVG. Het gerechtvaardigde belang is een foutloze werking van de website. nr-data.net heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list ). De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het verzamelen is vervuld. Raadpleeg het privacybeleid van nr-data.net voor meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens: https://newrelic.com/privacy . U kunt het verzamelen en de verwerking van uw gegevens door nr-data.net voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • pardot.com

Op onze website wordt een webservice van het bedrijf Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300,, 94105 San Francisco, CA (hieronder: pardot.com) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar nr-data.net verzenden. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par.1 lid f AVG. Het gerechtvaardigde belang is een foutloze werking van de website. pardot.com heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list ). De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het verzamelen is vervuld. Raadpleeg het privacybeleid van pardot.com voor meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens: https://www.salesforce.com/company/privacy/ . U kunt het verzamelen en de verwerking van uw gegevens door pardot.com voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • GA Audience

Op deze website wordt een webservice van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (hieronder: GA Audience) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar GA Audience verzenden. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par.1 lid f AVG. Het gerechtvaardigde belang is een foutloze werking van de website. GA Audience heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list ). De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het verzamelen is vervuld. Raadpleeg het privacybeleid van GA Audience voor meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . U kunt het verzamelen en de verwerking van uw gegevens door GA Audience voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • website-check.de

Op onze website wordt een webservice van het bedrijf Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, Duitsland (hieronder: website-check.de) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar website-check.de verzenden. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par.1 lid f AVG (gerechtvaardigd belang). Het gerechtvaardigde belang is een foutloze werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het verzamelen is vervuld. Raadpleeg het privacybeleid van website-check.de voor meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . U kunt het verzamelen en de verwerking van uw gegevens door website-check.de voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

8. Informatie over het gebruik van cookies

 • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Op verschillende pagina's gebruiken we cookies om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken. Deze zogenoemde 'cookies' zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenreeks die een duidelijke identificatie van de browser mogelijk maakt bij het opnieuw bezoeken van onze website. Het proces van het opslaan van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie plaatsen' genoemd.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 par.1 lid f AVG. (gerechtvaardigd belang). Het is ons gerechtvaardigd belang om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de bruikbaarheid te vergroten en een meer persoonlijke benadering van onze klanten mogelijk te maken. Identificatie van individuele websitebezoekers is alleen mogelijk met behulp van cookie-technologie als de bezoeker van de website ons eerder persoonlijke gegevens heeft verstrekt op basis van een afzonderlijke toestemming.

 • Doel van de gegevensverwerking

De cookies worden door onze website ingesteld om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de bruikbaarheid ervan te verbeteren. Bovendien stelt de cookie-technologie ons in staat om individuele bezoekers te identificeren door gebruik te maken van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele willekeurige ID, zodat we meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden.

 • Duur van de opslag

Onze cookies worden opgeslagen totdat ze in uw browser worden verwijderd of, in het geval van een sessiecookie, totdat de sessie is verlopen.

 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

U kunt uw browser naar wens zo instellen dat u het plaatsen van cookies in het algemeen verhindert, er alleen over wordt geïnformeerd, van geval tot geval over de acceptatie van cookies beslist of de plaatsing van cookies in het algemeen accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om te herkennen dat uw pc al eens verbinding met onze website heeft gehad (permanente cookies) of om onlangs bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Wij plaatsen cookies om u een verbeterde gebruikerservaring te bieden. Om onze handige functies te gebruiken, raden wij u aan cookies voor onze website te accepteren. De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering voor het overige zijn gebaseerd op de algemene regels inzake het recht van bezwaar en verwijdering van gegevensbescherming zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

9. Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonlijke gegevens worden door technische en organisatorische maatregelen - en bij het verzamelen, opslaan en verwerken - beschermd, zodat ze niet toegankelijk voor derden zijn. In het geval van niet-versleutelde e-mailcommunicatie kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen bij de overdracht naar onze IT-systemen; daarom bevelen we gecodeerde communicatie of briefpost aan voor informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.

10. Automatische archivering van e-mail

 • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

We wijzen u er nadrukkelijk op dat ons mailsysteem een geautomatiseerd archiveringsproces kent. Alle inkomende en uitgaande e-mails worden hierdoor controleerbaar digitaal gearchiveerd.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 par.1 lid f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang is naleving van de belastingwetgeving en het handelsrecht (bijv. §§ 146, 147 AO).

 • Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de archivering is naleving van de belastingwetgeving en het handelsrecht (bijv. §§ 146, 147 AO).

 • Duur van de opslag

De opslag van onze e-mailcommunicatie vindt plaats tot het einde van de fiscale en commerciële bewaarplicht. De bewaarperiode kan tot 10 jaar bedragen.

 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Voor vragen over ons archiveringssysteem voor e-mail kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. We wijzen er ook op dat we alleen sollicitatiedocumenten in PDF-bestandsformaat verwerken. Ingepakte bestanden (WinZip, WinRAR, 7Zip, etc.) worden door onze beveiligingssystemen uitgefilterd en niet afgeleverd. We verwerken geen sollicitaties in Word-bestanden en andere bestandstypen wissen deze ongelezen. Houd er ook rekening mee dat niet-versleutelde sollicitatiedocumenten die per e-mail worden verzonden mogelijk door derden kunnen worden geopend voordat ze in onze IT-systemen aankomen. We gaan ervan uit dat we niet-versleutelde sollicitatie-mails ook niet-versleuteld mogen beantwoorden. Als u dit niet wilt, vermeld dit dan in uw sollicitatie-mail.

11. Intrekking van toestemming - Informatie over gegevens en wijzigingsverzoeken - Verwijderen en blokkeren van gegevens

Volgens de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) hebt u recht op gratis informatie met betrekking tot de over u opgeslagen gegevens, evenals een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Uw gegevens worden verwijderd indien dit niet in strijd met de wettelijke voorschriften is. U kunt op elk moment uw aan ons gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens intrekken. Informatie-, verwijderings- en correctieverzoeken voor uw gegevens en suggesties kunt u altijd naar het volgende adres sturen:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

E-mail: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 25 72 / 9 28 - 192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

12. Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht dat wij u de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat ter beschikking stellen. U kunt ook verzoeken dat wij deze gegevens na uw eerste instructie meteen aan een derde verstrekken, op voorwaarde dat de verwerking op een toestemming conform artikel 6 par. 1 lid a AVG of artikel 9 par. 2 lid a AVG of een contract conform artikel 6 par. 1 lid b AVG is gebaseerd en de verwerking door ons als onderdeel van geautomatiseerde gegevensverwerking wordt uitgevoerd.
Bij het uitoefenen van dit recht op dataportabiliteit (gegevensoverdracht) hebt u tevens het recht om te bewerkstelligen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene functionaris naar de andere worden gestuurd, indien dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierbij niet worden aangetast.
Het recht op dataportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is overgedragen.

13. Het recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende instantie conform artikel 77 par. 1 AVG

Als u het vermoeden hebt dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt op onze website, kunt u natuurlijk altijd zorgen voor een gerechtelijke opheldering van de problematiek. Los daarvan hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit. Het recht tot het indienen van een klacht geldt voor u in de EU-lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek en/of de plaats van de vermeende inbreuk; dat wil zeggen dat u op de bovenstaande locaties de toezichthoudende instantie kunt kiezen. De toezichthoudende instantie waarbij de klacht is ingediend, zal u dan informeren over de status en de resultaten van uw verzoek, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van artikel 78 AVG.

Opgesteld door:
© IT-Recht-Kanzlei DURY –
www.dury.de
© Website-Check GmbH –
www.website-check.de

Benodigde cookies

naam functie geldigheid
JSESSIONID Wordt gebruikt om de huidige sessies te indentificeren tot de sessie eindigt
COOKIE_PREFERENCES Wordt gebruikt om de geselecteerde cookie instellingen op te slaan 30 dagen

Functionele cookies

naam functie geldigheid
locale Wordt gebruikt om het geselecteerde land en taal op te slaan 30 dagen

Statistische cookies

naam functie geldigheid
_ga Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 2 jaren
_gid Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 24 uren
_gat Wordt gebruikt om de verzoekfrequentie te vertragen 1 minuten
_gac_<property-id> Bevat campagne gerelateerde informtie voor de gebruiker 90 dagen
AMP_TOKEN Bevat een teken dat kan worden gebruikt om een klant ID op te halen bij de AMP klant ID service 1 jaren

Opties